Algemene voorwaarden

Algemene Levering en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van beschermjehanden.nl (hierna:Beschermjehanden) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beschermjehanden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beschermjehanden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Beschermjehanden zijn vrijblijvend en Beschermjehanden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beschermjehanden. Beschermjehanden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beschermjehanden dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, exclusief handlings- en verzendkosten, mogelijk andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Betaling dient gelijktijdig met de bestelling te geschieden door vooruit te betalen middels iDEAL of –bij uitzondering- op een andere schriftelijk overeengekomen wijze.

3.3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Beschermjehanden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Beschermjehanden.Artikel 4. Levering

4.1. Bij bestellingen zullen € 14,75 euro verzendkosten in rekening worden gebracht ongeacht de afgenomen hoeveelheid, tenzij anders vermeld. Voor uitzonderlijke leveringen worden de daaraan verbonden kosten vooraf schriftelijk overeengekomen.

4.2. De door Beschermjehanden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3. Kosten voor het retourneren van leveringen zijn voor rekening van de client. Indien een client een verkeerd afleveradres heeft opgegeven waardoor foutieve bezorging plaatsvindt, zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor rekening van de client.Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de Beschermjehanden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Beschermjehanden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Beschermjehanden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

6.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, stelt u Beschermjehanden hiervan direct schriftelijk op de hoogte. U heeft het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Beschermjehanden te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken.
De producten dienen deugdelijk te worden verpakt en verzekerd te worden verzonden, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beschermjehanden, dan wel tussen Beschermjehanden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Beschermjehanden, is Beschermjehanden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.Artikel 8. Overmacht

8.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beschermjehanden ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beschermjehanden gehouden is tot enige schadevergoeding.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beschermjehanden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 9. Diversen

9.1. Indien u aan Beschermjehanden schriftelijk opgave doet van een adres, zullen aan dat adres alle bestellingen worden verzonden, tenzij u aan Beschermjehanden schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2. Beschermjehanden is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.3. Kleuren op de foto`s van de handschoenen kunnen in werkelijkheid afwijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9.4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beschermjehanden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beschermjehanden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.5. Wanneer door Beschermjehanden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden worden toegepast, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beschermjehanden deze Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 beschermjehanden.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel